Financijski izvještaji Grada Imotskog za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

 

 

 

 

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Bilanca na dan 31.12.2017. godine

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o obvezama

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2017.godine