Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu lokacije – javno-prometne površine na području Grada Imotskog

Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu lokacije – javno-prometne površine na području Grada Imotskog

Na temelju Odluke o zakupu javno prometnih površina („Službeni glasnik Grada Imotskog“ broj 7/20, 8/23) i Odluke gradonačelnika Grada Imotskog KLASA: 610-01/24-01/02 URBROJ: 2181-3-02/01-24-1 od 25. lipnja 2024. godine, pročelnica po ovlaštenju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Imotskog, dana 5. srpnja 2024. godine objavljuje

Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu lokacije – javno-prometne površine na području Grada Imotskog za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju i ugostiteljske usluge

Obrazac za prijavu

Raspored lokacija

 

Share
Skip to content