Jednokratne novčane pomoći

 

Jednokratna novčana pomoć može se priznati samcu ili kućanstvu s prebivalištem u Gradu Imotskom neprekinuto najmanje dvije (2) godine koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nastalih zbog teške bolesti, školovanja djeteta, smrti i slično nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. Zahtjev korisnika za ostvarivanje ovog prava rješavat će Gradonačelnik na temelju odgovarajuće dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu sa slijedećom dokumentacijom:

– osobna iskaznica korisnika ili roditelja/skrbnika (preslika) ili uvjerenje o prebivalištu (elektronički zapis MUP-a)

– preslika medicinske i/ili druge dokumentacije

– potvrdu banke o IBAN-u

– potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodna 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva.

Odjel može zatražiti i druge dokaze u svezi ostvarivanja prava u smislu Odluke o socijalnoj skrbi Grada Imotskog, ukoliko se za to ukaže potreba. Gradonačelnik može odobriti novčanu pomoć najviše tri puta u jednoj godini s time da ukupan godišnji iznos ne prelazi 2.500,00 kuna za samca i 3.000,00 kuna za zajedničko kućanstvo.

Gradonačelnik može odobriti jednokratnu pomoć za troškove liječenja teških bolesti. Zahtjev korisnika za ostvarivanje ovog prava rješavat će Gradonačelnik na temelju odgovarajućeg zahtjeva, liječničke dokumentacije i računa zdravstvene ustanove u kojoj se korisnik liječio ili će se liječiti. Korisnik će ostvariti pomoć ako zahtjev s priloženom dokumentacijom dostavi najranije 30 dana prije liječenja ili u roku 3 mjeseca nakon liječenja. Ako se zahtjev podnosi prije liječenja korisnik je obavezan u roku 3 mjeseca nakon liječenja dostaviti dokaz da je liječenje obavljeno. Gradonačelnik može odobriti novčanu pomoć do visine od 30% računa za liječenje, ali ne više od 50.000,00 kuna. Ako postoje opravdani razlozi, Gradonačelnik može odobriti jednokratnu pomoć iz ove točke i korisnicima koji nisu prijavljeni na području grada Imotskog.

Jednokratna naknada može se isplatiti i u naravi ako se na temelju utvrđenih okolnosti ocijeni ili se može osnovano pretpostaviti da korisnik naknadu neće koristiti namjenski.

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć (obrazac)

Zahtjev za priznavanje prava prema odluci o socijalnoj skrbi – samci i kućanstvo (obrazac)

Share
Skip to content