Predškolski odgoj

Na području Grada Imotskog djeluje gradski Dječji vrtić Imotski, te privatni Dječji vrtić Loptica (tel. 021/842-300, e-mail: dvloptica@gmail.com)

Grad Imotski provodi mjeru sufinanciranja cijene programa jaslica i dječjih vrtića 

Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića i jaslica iz Proračuna Grada može u 100% iznosu ostvariti dijete koje je upisano u programe predškolskih ustanova sa sjedištem u Imotskom uz uvjet da dijete i oba roditelja ili skrbnik/udomitelj imaju prebivalište na području grada i uz jedan od dodatnih uvjeta:

  dijete invalida Domovinskog rata, dijete mirnodopskog vojnog invalida i dijete civilnog invalida kojima je utvrđen stupanj invaliditeta od 80% do 100% ili tjelesnog oštećenja od 100%,

  dijete s utvrđenim invaliditetom,

  dijete bez oba roditelja,

  dijete čija obitelj ima rješenje Centra o pravu na ZMN,

  treće i svako daljnje dijete iz iste obitelji koje u isto vrijeme pohađa vrtić.

Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića i jaslica iz proračuna Grada može u 50% iznosu ostvariti dijete koje je upisano u programe predškolskih ustanova sa sjedištem u Imotskom uz uvjet da dijete i oba roditelja ili skrbnik/udomitelj imaju prebivalište na području grada i uz jedan od dodatnih uvjeta:

– dijete invalida Domovinskog rata, dijete mirnodopskog vojnog invalida i dijete civilnog invalida rata kojima je utvrđen stupanj invaliditeta 50-80%,

– dijete s teškoćama u razvoju sukladno stavku 9. članka 6. ove Odluke i s rješenjem nadležne komisije ili Centra,

– dijete na smještaju i skrbi u udomiteljskoj obitelj,

– dijete samohranog roditelja prema odredbi pojma iz stavka 4. članka 6. ove Odluke. Zahtjev s potrebnom dokumentacijom koja dokazuje ostvarivanje prava po nekoj od osnova iz prethodnih stavaka ove točke, roditelj, skrbnik i udomitelj dostavljaju predškolskoj ustanovi koja zaprimljeni zahtjev zajedno s dokumentacijom te uvjerenjem predškolske ustanove o pohađanju predškolskih programa prosljeđuje Gradu Imotskom u mjesecu zaprimanja kompletirane dokumentacije. Gradonačelnik donosi rješenje o pravu na sufinanciranje cijene programa vrtića i jaslica, a u izreci rješenja se precizira mjesečni iznos za dijete sukladno  zadovoljenim gore navedenim dodatnim uvjetima, kao i razdoblje ostvarivanje prava od mjeseca podnošenja zahtjeva s kompletiranom dokumentacijom do kraja pedagoške godine ili do mjeseca u kojem se isplaćuje posljednja od najviše 12 mjesečnih rata u pedagoškoj godini.

Sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića i jaslica iz proračuna Grada za drugo dijete iz iste obitelji koje u isto vrijeme pohađa vrtić, a koje je upisano u programe predškolskih ustanova sa sjedištem u Imotskom uz uvjet da dijete i oba roditelja ili skrbnik/udomitelj imaju prebivalište na području grada, odredit će Gradonačelnik odlukom za pedagošku godinu u skladu s raspoloživim sredstvima proračuna.

Share
Skip to content