Prostorni plan

Odluka o donošenju PPU 2008. godine                                                                  Grafički dio

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA 2015. GODINE

Naslovnica
Obrazloženje
Službeni glasnik

Grafički dio:

Građevinska područja 1:5000

Plan 1:25000:

Korištenje i namjena prostora  – pdf

Infrastrukturni sustavi:

 2.1. Promet

 2.2. Pošta i telekomunikacije

 2.3. Energetski sustav

 2.4. Vodnogospodarski sustav – Korištenje voda

 2.5. Vodnogospodarski sustav – Odvodnja otpadnih voda

Uvjeti za korištenje,uređenje i zaštitu prostora:

3.1. Područje posebnih uvjeta korištenja

3.2. Područje posebnih ograničenja u korištenju

3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja