Socijalna skrb

 

Ostvarivanje prava propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Imotskog započinje teći od dana podnošenja zahtjeva odnosno od dana kada Grad zaprimi kompletiranu dokumentaciju. Ostvarivanje prava na mjesečne naknade se odnosi na mjesec u kojem je podnesen zahtjev.

SAMCI I OBITELJ 

  • Naknada za troškove stanovanja

Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruje korisnik zajamčene minimalne naknade (u daljnjem tekstu: ZMN). Uz zahtjev za ostvarivanje ovog prava korisnik obavezno mora priložiti:

– presliku rješenja Centra o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,

– preslike računa za komunalnu naknadu (obavezno) i za ostale troškove stanovanja (prema slobodnoj volji korisnika) kako je opisano  niže u tekstu. Sve se podnosi Gradonačelniku koji donosi rješenje o pravu na naknadu za troškove stanovanja.

Naknada za troškove stanovanja se u smislu Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Imotskog odnosi na troškove stanovanja propisane Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22). Korisnicima koji ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja primarno se podmiruju troškovi komunalne naknade i ostalih troškova Grada i tvrtke u 100%-tnom vlasništvu Grada, a potom im se podmiruje dio svih ostalih troškova stanovanja za koje su priložene preslike računa. Grad djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila usluge za prethodno navedene troškove.

Najmoprimac može ostvariti pravo na naknadu za troškove stanovanja (najamnine) iz ako uz zahtjev priloži ovjereni ugovor o najmu stana kojim dokazuje status najmoprimca te uvjerenje o prijavi boravišta na adresi iznajmljenog stana. Ne priznaje se pravo najmoprimcu za troškove najamnine, ukoliko je sklopio ugovor s bliskim srodnicima koji čine zajedničko kućanstvo (krvnim srodnicima u ravnoj lozi, otac, majka, u pobočnoj lozi brat, sestra, djed, baka).

  • Jednokratne novčane pomoći

Jednokratna novčana pomoć može se priznati samcu ili kućanstvu s prebivalištem u Gradu Imotskom neprekinuto najmanje dvije (2) godine koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nastalih zbog teške bolesti, školovanja djeteta, smrti i slično nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. Zahtjev korisnika za ostvarivanje ovog prava rješavat će Gradonačelnik na temelju odgovarajuće dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu sa slijedećom dokumentacijom:

– osobna iskaznica korisnika ili roditelja/skrbnika (preslika) ili uvjerenje o prebivalištu (elektronički zapis MUP-a)

– preslika medicinske i/ili druge dokumentacije

– potvrdu banke o IBAN-u

– potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodna 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva.

Odjel može zatražiti i druge dokaze u svezi ostvarivanja prava u smislu Odluke o socijalnoj skrbi Grada Imotskog, ukoliko se za to ukaže potreba. Gradonačelnik može odobriti novčanu pomoć najviše tri puta u jednoj godini s time da ukupan godišnji iznos ne prelazi 2.500,00 kuna za samca i 3.000,00 kuna za zajedničko kućanstvo.

Gradonačelnik može odobriti jednokratnu pomoć za troškove liječenja teških bolesti. Zahtjev korisnika za ostvarivanje ovog prava rješavat će Gradonačelnik na temelju odgovarajućeg zahtjeva, liječničke dokumentacije i računa zdravstvene ustanove u kojoj se korisnik liječio ili će se liječiti. Korisnik će ostvariti pomoć ako zahtjev s priloženom dokumentacijom dostavi najranije 30 dana prije liječenja ili u roku 3 mjeseca nakon liječenja. Ako se zahtjev podnosi prije liječenja korisnik je obavezan u roku 3 mjeseca nakon liječenja dostaviti dokaz da je liječenje obavljeno. Gradonačelnik može odobriti novčanu pomoć do visine od 30% računa za liječenje, ali ne više od 50.000,00 kuna. Ako postoje opravdani razlozi, Gradonačelnik može odobriti jednokratnu pomoć iz ove točke i korisnicima koji nisu prijavljeni na području grada Imotskog.

Jednokratna naknada može se isplatiti i u naravi ako se na temelju utvrđenih okolnosti ocijeni ili se može osnovano pretpostaviti da korisnik naknadu neće koristiti namjenski.

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć (obrazac)

Zahtjev za priznavanje prava prema odluci o socijalnoj skrbi – samci i kućanstvo (obrazac)

  • Pogrebni troškovi

Grad snosi sve pogrebne troškove, u što spada osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa za osobe bez obitelji i osoba koje nema tko ukopati. Pravo na novčanu naknadu za podmirenje pogrebnih troškova ne može se ostvariti ako se naknada za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra ili neke druge pravne ili fizičke osobe. Pogrebne troškove za umrle osobe bez obitelji i one koje nije imao tko ukopati Grad će namiriti iz ostavine umrlog.

STARIJE OSOBE S OSOBE S INVALIDITETOM

  • Naknade umirovljenicima

Visinu, način, uvjete i dokumentaciju za ostvarivanje prava na naknadu umirovljenicima odrediti će Gradonačelnik svojom odlukom u skladu s raspoloživim sredstvima proračuna do 1.500,00 kuna godišnje po korisniku. Uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu odnosie se i na umirovljenike koji su ostvarili mirovinu po međunarodnom ugovoru.

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu umirovljenicima (obrazac)

  • Naknada korisnicima osobne invalidnine

Korisnici osobne invalidnine ostvaruju pravo na naknadu u iznosu do 500,00 kuna godišnje ako ispunjavaju dodatni uvjet da sva primanja ostvarena po osnovi rada, mirovine, korištenja imovine, pomoći i naknada doplataka prema propisima iz sustava socijalne skrbi uključujući iznos osobne invalidnine kao i pomoći i naknada/doplataka prema drugim propisima mjesečno ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna. Isplata naknade iz vršit će se isključivo na tekuće račune korisnika prava. Zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnosi se sa slijedećom dokumentacijom:

– dokaz o ukupnim mjesečnim primanjima,

– preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu,

– preslika kartice s brojem tekućeg računa,

– preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o pravu na osobnu invalidninu. Korisnik ili član njegove obitelji zahtjev podnosi Gradu, a Gradonačelnik donosi rješenje o pravu na godišnju naknadu korisniku osobne invalidnine.  Ovo pravo ne mogu ostvariti umirovljenici koji imaju rješenje Grada o pravu na naknadu umirovljeniku. Korisnik i članovi njegovog kućanstva su dužni Gradu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na naknadu korisnicima osobne invalidnine, i to najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

  • Pomoć za nabavku ortopedskog ili drugog pomagala osobama s invaliditetom

Osobama s 80% invaliditetom, s prebivalištem na području Grada u trenutku podnošenja zahtjeva, omogućava se novčana potpora za nabavku ortopedskog ili drugog pomagala sredstvima iz proračuna Grada Imotskog za:

– nabavku pomagala iznad odgovarajućeg standarda i kvalitete koju osigurava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u skladu s člankom 2. stavkom 3. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (“Narodne novine” broj 17/09, 23/09, 53/09, 116/09, 4/10, 88/10, 110/10, 113/10, 1/11 i 87/11) za razliku u cijeni pomagala do najviše 3.000,00 kuna u odnosu na vrijednost propisanu u Popisu pomagala koju djelomično ili potpuno snosi Grad,

– nabavku pomagala koje nije u popisu pomagala do najvišeg iznosa potpore do 7.500,00 kuna. Osoba s invaliditetom ili njen skrbnik podnosi obrazloženu zamolbu s kompletiranom dokumentacijom iz koje se vidi cijena pomagala odgovarajućeg standarda i kvalitete koju osigurava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i predračun pomagala koje se želi nabaviti. Ako takvo pomagalo nije u popisu pomagala, uz zamolbu se podnosi ponuda isporučitelja pomagala. Gradonačelnik donosi zaključak o osiguranju sredstava za pomoć u nabavci odgovarajućeg pomagala prema zahtjevu pojedinog korisnika. Rok nakon kojeg osoba s invaliditetom ili njen skrbnik može podnijeti novu zamolbu za odobravanje novčane potpore za nabavku ortopedskog ili drugog pomagala sredstvima iz proračuna Grada Imotskog je 2 (dvije) godina nakon donošenja prethodnog zaključka Gradonačelnika o osiguranju sredstva za nabavku pomagala istom korisniku.

  • Subvencija usluga pomoći i njege u kući

Pravo na subvenciju usluge pomoći i njege u kući može ostvariti osoba kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja odnosno zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega od druge osobe ako ispunjava jedan od slijedećih uvjeta kad:

– pravo na usluge pomoći i njege u kući ne može ostvariti preko Centra,

– nije sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

– nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelji, bračni drug ili djeca,

– ima prihod manji od 3.000,00 kuna,

– korisnik subvenciju za pomoć i njegu nije u mogućnosti koristi od strane organizacija ili ustanova koja se financira od strane Grada ili nekih drugih institucija.

Usluga pomoći i njege u kući može obuhvatiti:

– nabavu živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr., te iznimno nabavu i dostavu gotovih obroka,

– pomoć korisniku pri obavljanju kućanskih poslova (pospremanje stana, donošenje ogrijeva, pranje i glačanje rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),

– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),

– razgovor i druženje u cilju prevladavanja usamljenosti i socijalne izoliranosti,

– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Uslugu pomoći i njege u kući korisnicima pružaju ustanove socijalne skrbi ili druga ovlaštena pravna ili fizička osoba s kojom Grad sklopi ugovor o usluzi pomoći i njege u kući. Gradonačelnik donosi rješenje o pravu na korištenje subvencionirane usluge pomoći i njege u kući za korisnike sa specifikacijom odobrenih vrsta praktične pomoći i njege sukladno gore navedenom te trajanjem usluge najduže do godinu dana, a sve po primitku specificiranog prijedloga pružatelja usluga za pojedinog korisnika s kompletiranom dokumentacijom o socijalnom i zdravstvenom statusu korisnika. Visinu naknade za navedene usluge Gradonačelnik donosi u rješenju, u maksimalnom iznosu od 70 % cijene svake usluge, a prema cjeniku usluga pomoći u kući kojeg donosi nadležno ministarstvo. Na zahtjev korisnika Grad potpisuje ugovor s ustanovom (udrugom i sl.) ili osobom koju izabere korisnik i mjesečno joj isplaćuje subvenciju.

Zahtjev za subvenciju usluga pomoći i njege u kući, Gradu podnosi pravna ili fizička osoba s kojom je Grad sklopio ugovor o navedenoj usluzi.

  • Subvencija palijativne skrbi

Uslugu palijativne skrbi pružaju zdravstvene ustanove i ustanove socijalne skrbi ili druga ovlaštena pravna ili fizička osoba s kojom Grad sklopi ugovor. Gradonačelnik donosi rješenje o pravu na subvenciju troškova palijativne skrbi s trajanjem usluge najduže do 6 mjeseci u razdoblju od godinu dana. Visinu naknade i način isplate Gradonačelnik donosi u rješenju, a sve po primitku specificiranog prijedloga pružatelja usluga za pojedinog korisnika s kompletiranom dokumentacijom o socijalnom i zdravstvenom statusu korisnika.

  • Naknada za roditelje njegovatelje ili njegovatelje

Pravo na naknadu ostvaruju roditelji njegovatelji ili njegovatelji s prebivalištem na području Grada Imotskoga kojima je to pravo priznato rješenjem Centra za socijalnu skrb Imotski. Gradonačelnik donosi rješenje o pravu na naknadu, načinu isplate i visini naknade u skladu s raspoloživim sredstvima proračuna. Pravo na naknadu se ostvaruje na temelju Zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije:

– Rješenje Centra za socijalnu skrb Imotski o priznavanju prava na status roditelja  njegovatelja ili status njegovatelja,

– preslike osobne iskaznice roditelja njegovatelja ili njegovatelja,

– preslike kartice bankovnog računa roditelja njegovatelja ili njegovatelja na koji će se isplaćivati naknada.

Pravo na isplatu mjesečne potpore njegovateljima vrijedi do trenutka dok je priznat status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Upravno tijelo je obvezno najmanje jednom godišnje preispitati postojanje uvjeta za korištenje prava za sve korisnike. Njegovatelj je obavezan prijaviti Gradu prestanak statusa roditelja njegovatelja ili statusa njegovatelja u roku od 15 dana od gubitka stečenog prava.

  • Naknada za udomiteljstvo

Članak 30. Pravo na naknadu za udomiteljstvo imaju osobe koje u obavljanju tradicionalnog i standardnog udomiteljstva pružaju uslugu smještaja djetetu odnosno odrasloj osobi. Visinu naknade za udomiteljstvo propisuje gradonačelnik zaključkom za svaku pojedinu godinu u skladu s proračunskim sredstvima. Uz zahtjev za priznavanje prava na naknadu potrebno je priložiti rješenje nadležnog Centra o smještaju korisnika, dozvolu za udomiteljstvo, presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva te broj žiro računa podnositelja zahtjeva.

Zahtjev za subvenciju usluga pomoći i njege u kući, Gradu podnosi pravna ili fizička osoba s kojom je Grad sklopio ugovor o navedenoj usluzi.

Share
Skip to content