O gradu

Imotski je grad u Hrvatskoj, središnjoj Dalmaciji te administrativno pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopisni položaj

Imotska krajina smjestila se iza planine Biokovo, u dalmatinskom zaleđu na granci Hercegovine s Dalmacijom. Zauzima prostor od oko 600 km2. Sa sjeveroistoka je omeđena bosanskohercegovačkom granicom, s juga Makarskim primorjem, a sa sjeverozapada sinjskoomiškim prostorom. Nalazi se na nadmorskoj visini od 260 metara (Imotsko polje) do 440 metara (grad Imotski).

Grad Imotski ima dva bisera prirode: Crveno i Modro jezero. Modro jezero ljeti postaje kupalište. Uređenim serpentinama kupači se spuštaju sve do jezera i plaže, dok Crvenom jezeru zbog prestrmih litica koje ga okružuju nije moguće pristupiti. Prostor Imotske krajine možemo podijeliti u tri prirodne cjeline: krško područje uz obod polja, te prostrane krške površine i uvale na širem prostoru – imotsko polje, kao veliko tektonsko ulegnuće, te planinski masiv Biokovo.

Klima i vegetacija

Imotski i Imotska krajina imaju sredozemnu klimu. Najniža zabilježena temperatura je -13°C. Temperature se ljeti mogu popeti i do 43°C, pa tu raste uglavnom borova šuma. Najviše ima čempresaalepskog te dalmatinskog crnog bora. Ima i šuma hrasta medunca te crnike. Ovdje od raslinja prevladava makija – zimzelena šikara, a ima i smilja