Odluka o poništenju oglasa

Na temelju članka 24. st. 5. i članka 29. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 1.Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 1/18.) pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela Grada Imotskog donosi odluku o poništenju oglasa

Odluka o poništenju oglasa