Porez na nekretnine – Obavijesti i obrazci

Dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) (daljem tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, prema članku 70. Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine odnosno od 01. siječnja 2018. godine.

Porezni obveznici se obavještavaju:

– da je predmet oporezivanja nekretnina,

– da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,

– da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,

– da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja,

– da se neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje prema važećem prostornom planu i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, vodovima el. energije i vode prema mjesnim prilikama, a na njemu nije izgrađena nikakva građevina za koju je potrebna građevinska dozvola,

– da se dodatnim sadržajima smatraju osobito bazeni, saune, sportski tereni i sl.,

– da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),

– da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,

– da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS.

Stoga su JLS obvezne tijekom 2017. godine ustrojiti i dalje voditi strukturiranu Evidenciju o

nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. Grada Imotski ovim putem

poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Grada Imotskog

da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

Svi obrasci su dostupni i na internetskoj stranici www.imotski.hr, a mogu se ispunjeni dostaviti osobno predajom u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostornog uređenja, komunalne i stambene poslove i graditeljstva Grada Imotskog u vremenu od 08,00 – 14,00 sati, putem pošte (Grad Imotski, Ante Starčevića 23, 21260 Imotski) ili elektroničkim putem na e-mail adresu: grad-imotski@ imotski1.tcloud.hr.  Eventualno potrebnu pomoć u popunjavanju obrazaca, dodatne informacije i upute molimo da zatražite putem tel. 021 841155, elektronski na email: grad-imotski@ imotski1.tcloud.hr  ili osobno u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostornog uređenja, komunalne i stambene poslove i graditeljstva Grada Imotskog u vremenu od 08,00 – 14,00 sati.

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže JLS dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže JLS s najvišim koeficijentima utvrđenima  Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Napomena:

Komunalna naknada se ukida s danom 31.12.2017.godine.

DODATAK:

Obrasci za porez na nekretnine:

OBRAZAC-Porez-na-nekretnine-građevinsko-zemljište

OBRAZAC-Porez-na-nekretnine-stambeni-prostor

OBRAZAC-Porez-na-nekretnine-poslovni prostor