Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju ĉl. 20. i 22. Zakona o sluţbenicima i namještenicima u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natjeĉaja za prijemreferenta za analitičko knjigovodstvo u Grad Imotski, objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)