Poziv za XVII. sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog

Temeljem članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Imotskog («Službeni glasnik» br.2/09.1/013, 4/013, 6/15, 2/17) s a z i v a m XVII. sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog

Poziv za 17 sjednicu

 

 

Dokumenti:

Prijedlog Odluke prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vinjani Gornji Z. U. 2525 K.O. Vinjani

Prijedlog Odluke o izmjeni proračuna Grada Imotskog za 2019. Godinu – I izmjena

I Izmjena proračuna Grada Imotskog za 2019. Godinu – opći i posebni dio

Prijedlog Odluke o dopuni i izmjeni odluke o socijalnoj skrbi

Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u gradskom vijeću grada imotskog za 2019. Godinu

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Imotskoga

Prijedlog Odluke o suglasnosti na izmjenu i dopunu općih uvjete isporuke komunalne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Prijedlog Odluke o imenovanju članova upravnog vijeća JVP imotski