Poziv za pisano testiranje

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08 i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za
prijem u službu dostavljača/ice u Ured gradonačelnika grada Imotskog dana 18. studenog
2015. godine o b j a v l j u j e.

Poziv na prethodnu provjeru znanja za dostavljačicu – PDF