Izvješće sa Javne rasprave

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Imotskog

– TEKSTUALNI DIO: pdf
– KARTA PRIMJEDBI: pdf